Հարգելի՛ ընթերցող,

Հիմք ընդունելով ՀՀ ԿԳՆ 23.11.2017թ հրամանը` «Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ» հիմնադրամը 2018-2019թթ ուստարում իր ունեցած
«Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ»
«Շուկայաբանություն»
«Ապահովագրական գործ»
մասնագիտություններից բացի հայտարարում է ընդունելություն երկու նոր մասնագիտությունների համար.
«Ֆինանսներ» մասնագիտացումը` ֆինանսիստ
«Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում» մասնագիտացումը` ծրագրավորող տեխնիկ:
Նոր բաժիններում տեղերը սահմանափակ են: