Նախապատրաստական բաժին

Նախապատրաստական դասընթացների գործունեության հիմնական նպատակը ՀՀ հանրակրթական հաստատությունների (դպրոցներ, վարժարաններ) ավարտական դասարանների աշակերտների և սովորողների  նախապատրաստումն է «Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ» հիմնադրամ ընդունվելուն, ինչպես նաև ուսումը Քոլեջում շարունակելու համար ամուր հիմքերի ստեղծումը:

Նախապատրաստական դասընթացների ունկնդիրների համար կազմակերպվում են.

 • երկարաժամկետ (ութամսյա) ծրագրով,
 • արագացված (երկամսյա) դասընթացների ձևով:

Ութամսյա նախապատրաստական դասընթացները կազմակերպվում են յուրաքանչյուր ուստարվա հոկտեմբեր-մայիս, իսկ արագացված դասընթացները՝ ապրիլ-մայիս ամիսների ընթացքում: Նախապատրաստական դասընթացները անցկացվում են շաբաթական 3 օր հաճախականությամբ՝ յուրաքանչյուր օր 3 դասաժամ տևողությամբ (մեկ դասաժամի տևողությունը նախատեսվում է 70 րոպե):

Ստորև ներկայացված են  նախապատրաստական դասընթացներում ներառվող առարկաներն՝ ըստ մասնագիտությունների.

Մասնագիտությունը

Պարտադիր

 առարկաները

Ընտրովի առարկաները

Շուկայաբանություն

 1. Ֆրանսերեն
 2. Մաթեմատիկա
 3. Համակարգչային հմտություններ
 1. Հայերեն, անգլերեն կամ ռուսաց լեզու
 2. Մարքեթինգային գործունեության կազմակերպում
 3. էթիկա

Ապահովագրական գործ

 1. Ֆրանսերեն
 2. Համակարգչային հմտություններ
 3. Հասարակագիտություն
 1. Ապահովագրական գործ
 2. Էթիկա
 3. Հայերեն, անգլերեն կամ ռուսաց լեզու
 4. Պատմություն
 5. Մաթեմատիկա

Հաշվապահական հաշվառում

 1. Ֆրանսերեն
 2. Մաթեմատիկա
 3. Համակարգչային հմտություններ
 1. Տնտեսագիտության հիմունքներ
 2. Հայերեն, անգլերեն կամ ռուսաց լեզու
 3. Էթիկա

Ֆինանսներ

 1. Ֆրանսերեն
 2. Մաթեմատիկա
 3. Համակարգչային հմտություններ
 1. Հայերեն, անգլերեն կամ ռուսաց լեզու
 2. Էթիկա
 3. Ֆինանսների հիմունքներ

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում

 1. Ֆրանսերեն
 2. Մաթեմատիկա
 3. Համակարգչային հմտություններ
 1. Հայերեն, անգլերեն կամ ռուսաց լեզու
 2. Էթիկա
 3. Ծրագրավորման հիմունքներ

Նախապատրաստական դասընթացներում ուսուցումն իրականացվում է դասախոսությունների, գործնական աշխատանքների և խորհրդատվությունների ձևով: Ուսումնական գործընթացում ունկնդիրների գիտելիքները ստուգելու համար անցկացվում են ընթացիկ ստուգումներ  ավարտական քննություններ: Ունկնդիրների գիտելիքների մակարդակը որոշվում է 20 միավորանոց համակարգով: Ուսումնական դասընթացը հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին տրվում է սահմանված նմուշի վկայական՝ ավարտական քննությունների արդյունքներով:

Նախապատրաստական բաժնի ուսանողները քոլեջ ընդունվում են առանց

մրցույթի`ստանալով ուսման վարձավճարի զեղչ:

Գրանցվելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

 • լրացված  գրանցմանթերթիկ (լրացվում է տեղում),
 • անձնագրի 2-րդ, 3-րդ և 5-րդ էջերի պատճենը կամ ծննդյան վկայականի պատճենը,
 • լրացված և ստորագրված պայմանագիր  (լրացվում է տեղում, անչափահաս ուսանողների համար պարտադիր է ծնողի ներկայությունը, ինչպես նաև ծնողի անձնագրի պատճենը),
 • 3×4 չափի1 լուսանկար: