Նախապատրաստական Բաժին

  • «Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ» հիմնադրամի նախապատրաստական

դասընթացները նախատեսված են իններորդ դասարաններում սովորողների համար:

Դասընթացներին մասնակցությունը նաև լավ հնարավորություն է ծանոթանալու քոլեջի

առանձնահատկություններին և դասավանդման մեթոդներին:

«Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ» հիմնադրամի նախապատրաստական բաժնում

դասավանդվում են հետևյալ առարկաները.

  • Հալոց լեզու
  • Ֆրանսերեն
  • Անգլերեն
  • Մաթեմատիկա

Նախապատրաստական բաժնի ուսանողները քոլեջ ընդունվում են առանց մրցույթի`

ստանալով ուսման վարձավճարի զեղչ:

Գրանցվելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

  • լրացված  գրանցմանթերթիկ (կարելի է լրացնել տեղում),
  • անձնագրի2-րդ, 3-րդ և 5-րդ էջերի պատճենը կամ ծննդյան վկայականի պատճենը,
  • լրացվածև ստորագրված պայմանագիր  (լրացվում է տեղում, անչափահաս

ուսանողների համար պարտադիր է ծնողի ներկայությունը, ինչպես նաև ծնողի անձնագրի պատճենը),

  • 3×4 չափի1 լուսանկար