Դիմորդ

«Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ» հինադրամում ընդունելությունը կատարվում է առանց ընդունելության քննությունների, մրցութային հիմունքներով՝ հաշվի առնելով հիմնական կրթության վկայականների միավորները (այդ թվում՝ տվյալ մասնագիտության համար առաջնային համարվող քննական առարկաների գնահատականները)։  Ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ ԿԳՄՍ Նախարարի հրամանով սահմանված ժամկետներում։ Դիմում հայտերը ներկայացվում են «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի» մշակած  կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում (dimord.emis.am) առցանց տարբերակով։ Այն իր մեջ ներառում է անձնական տվյալներ (անուն ազգանուն հայրանուն, ծննդյան օր ամիս տարեթիվ, էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար), Հանրային ծառայության համարանիշ կամ օրենքով սահմանված կարգով դրանից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի համարը և կից ներբեռնվում են՝

1․ լուսանկար,

2․ 4 լուսանկար (3×4 չափի)

3․ հիմնական կրթության մասին էլեկտրոնային փաստաթուղթը,

4․ անձը հստատող փաստաթղթի էլեկտրոնային տարբերակը (անձնագիր կամ ծննդյան վկայականը՝ մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար, կամ զինվորական գրքույկ, կամ ՀՀ ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ, կացության վկայական, փախստականի վկայական),

5․ կցագրման վկայականի պատճենը (զորակոչային տարիք ունեցող դիմորդից ընդունվում են զինհաշվառման փաստաթղթերում տարկետման իրավունք տվող համապատասխան նշումի կամ չզորակոչվելու պատճառը հաստատող այլ նշումների առկայության դեպքում, իսկ նախկինում առողջության պատճառով տարկետում ունեցողներից՝ Հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում),

6․ միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաների, փառատոնների) դիպլոմները (առկայության դեպքում)

7․ հաստատության հաշվեհամարին կատարված 1000 (հազար) ՀՀ դրամ վճարի բանկային կտրոն։

Հ/Հ 220303350189000

Նախապատրաստական բաժին

Նախապատրաստական դասընթացների գործունեության հիմնական նպատակը ՀՀ հանրակրթական հաստատությունների (դպրոցներ, վարժարաններ) ավարտական դասարանների աշակերտների և սովորողների  նախապատրաստումն է «Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ» հիմնադրամ ընդունվելուն, ինչպես նաև ուսումը Քոլեջում շարունակելու համար ամուր հիմքերի ստեղծումը:

Նախապատրաստական դասընթացները կազմակերպվում են յուրաքանչյուր ուստարվա սեպտեմբեր-մայիս ամիսների ընթացքում: Նախապատրաստական դասընթացները անցկացվում են շաբաթական 3 օր հաճախականությամբ՝ յուրաքանչյուր օր 2 դասաժամ տևողությամբ (մեկ դասաժամի տևողությունը նախատեսվում է 70 րոպե):