Հաշվապահական Հաշվառում

«Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտական գործունեությունը իրականացվում է տնտեսության բոլոր ոլորտներում և ուղղված է սեփականության բոլոր իրավական ձևերի, հանրային հատվածի և ոչ բյուջետային տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության մասնագիտական սպասարկմանը: 

Մասնագետը պետք է  կարողանա ապահովել  ակտիվների, կապիտալի, դրամական միջոցների հոսքերի, եկամուտների և ծախսերի, ինչպես նաև կազմակերպությունների ֆինանսական գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության ձևավորումը, վերլուծությունը և օգտագործումը: Այսպիսով, նա  նպաստում է տնտեսվարող սուբյեկտների տնտեսական ներուժի օգտագործման բարելավմանը, նրանց ֆինանսատնտեսական հարաբերությունների ռացիոնալ կազմակերպմանը, օգնում է պաշտպանել ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տնտեսական շահերն ու ունեցվածքը։

Մեր քոլեջում ուսանողը սովորում է հասկանալ և վերլուծել  առաջացած աշխարհայացքային, սոցիալական խնդիրները, տնտեսական պատմության իրադարձություններն ու  գործընթացները,մեր երկրի տեղն ու դերը մարդկության պատմության մեջ և ժամանակակից աշխարհում:

Կարողանում է վերլուծել հասարակության մեջ տեղի ունեցող նշանակալի խնդիրներն ու գործընթացները, կանխատեսել դրանց հնարավոր զարգացումը ապագայում:

Հաշվապահական հաշվառում մասնագիտությունը  ունի դրական իմիջ կրթական ծառայությունների շուկայում, իսկ մեր շրջանավարտները՝ պատրաստվածության բարձր մակարդակ: